Odnos islama prema bolesti (povodom Dana borbe protiv raka u Hrvatskoj)

islamski_centar_mala_1

Cijenjeni džema’ate,

U islamskom učenju čovjek je najuzvišenije, najplemenitije i najvrednije stvorenje na ovome svijetu. Uzvišeni Allah kaže: Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali! Također kaže: Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem! Čovjek je u svome tjelesnom sastavu krajnje čudesan a u svome duhovnom dijelu jedinstven među Allahovim stvorenjima! U čovjeku se kriju tajne koje se nemogu pobrojati i obuhvatiti!  Zbog ovoga nam je Uzvišeni Allah naredio da razmišljamo o samim sebi. Uzvišeni Allah kaže: Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima – zar ne vidite? Uzvišeni Allah nam pojašnjava da će ljudi vidjeti njegove dokaze u krajnjim granicama nebesa kao i u samim sebi kako bi dobili sigurno uvjerenje da je Allah istinski stvoritelj i da je Muhammed a.s. Njegov Poslanik. O ovome Allah kaže: Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svojim obuhvata sve. U Kur’anu se nalaze brojni ajeti koji govore o čovjeku i o stvarima koje se posebno tiču čovjeka od njegova nastajanja i postanka preko njegovog dugog životnog puta koji počinje začećem ili kako Kur’an kaže: Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi, pa do smrti, života u kaburu, i sve do proživljenja i polaganja računa i odlaska u Džennet ili u Džehennem. Ajeti koji govore o embriju i stadijima stvaranja čovjeka su bez ikakve sumnje mu’džiza – nadnaravne prirode, jer se u njima nalaze tako precizni opisi koji se nikako nisu mogli znati u prijašnjim vremenima, posebno u vremenu objavljivanja Kur’ana, a koje je tek skoro otkrila savremena nauka uz pomoč savremenih preciznih aparata.  Uzvišeni Allah kaže: Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, – pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj U ovim kur’anskim ajetima su spomenuti periodi i faze nastanka i razvoja embrija i to faze koje u potpunosti odgovaraju savremenoj medicini i njihovim zaključcima. Što se tiče direktne veze sa medicinom islamski učenjaci su nabrojali brojne kur’anske ajete koji govore o tome. Tako broj ajeta koji govori o psihičkom zdravlju iznosi 130 ajeta, o svrsi pojedinih organa 59 ajeta, 36 ajeta govori o djetetu u majčinoj utrobi, 21 ajet govori o anatomskim karakterističnim stvarima za žene, 10 ajeta govori o očima, 43 ajeta govore o zdravlju društva, 19 ajeta govori o seciranju, 15 ajeta govori o nosu, uhu i grlu, 15 ajeta govori o ljudskoj reprodukciji, 18 ajeta govori o higijeni ishrane, 10 ajeta govori o brizi za bolesnika, 9 ajeta govori o stvarima vezanim za ljudsku kožu, 8 ajeta govori o liječenju, 8 ajeta govori o kirurgiji, 6 ajeta govori o starosti, 5 ajeta o djetinjstvu, 4 ajeta govore o šerijatskoj medicini. Ukupan broj kur’anskih ajeta koji govore o medicinskim pitanjima direktno ili indirektno iznosi 416 ajeta. Ovdje je neophodno napomeniti da Kur’an nije medicinska knjiga nego je Knjiga Upute, ali se ove teme spominju u kontekstu dokazivanja Allahove veličine, Njegovog znanja i određenja, ili u kontekstu spominjanja karakteristika čovjeka, pojašnjavanja o određenim pitanjima i sl. tome. Ovi ajeti se ne odnose samo na ovdje spomenute teme nego imaju i druga značenja, ali se i ova značenja koja upućuju na medicinske probleme veoma lahko mogu uočiti. Možemo da kažemo islamski pristup medicini i liječenju obuhvata nekoliko stvari:
Liječenje kroz vjerovanje u Uzvišenog Allaha i vjerovanje u Njegovo određenje. I prihvatanje Allahove odredbe sa poduzimanjem svih potrebnih sredstava kako bi se odstranila bolest. Također se preporučuje prevencija prije nastupanja određene bolesti, te potom poduzimanje svih neophodnih stvari kako bi se došlo do lijeka i izliječenja. Islam usađuje u srca svojih sljedbenika zadovoljstvo i skrušenost, kao i strpljivost u podnošenju životnih teškoća. Također savjetuje i zahvaljivanje i hvaljenje Allaha Uzvišenog kada ga zadesi bolest. Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: Divna li je stvar vjernika! Svaka situacija koja ga zadesi je hajr za njega! I to nije slučaj ni sa kim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva sreća on se zahvali Allahu i bude mu dobro, a ako ga zadesi kakva tegoba on se strpi i bude mu opet dobro! U slučaju kada se čovjek strpi on ima nagradu izdržljivih koje Kur’an spominje: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. a ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti! Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu! Allahov Poslanik s.a.v.s. je pojasnio da je strpljenje – svjetlost i naučio je svoje ashabe kako treba biti strpljiv riječima: Ko se trudi da bude strpljiv – Allah ga učini strpljivim i savjetima da se oslone na Allaha, i da mnogo uče određene kur’anske ajete i propisane dove. Allahov Poslanik s.a.v.s. je također pojasnio da je velika nagrada predviđena i obećana onima koji su strpljivi. Allahov Poslanik a.s. tako kaže da je nagrada za onoga ko umre od kuge a prije smrti bude strpljiv i nadao se nagradi, imat će nagradu šehida. Ako se vjernik bude držao ovih stvari njegovo će vjerovanje biti čvrsto i postojano i on će biti daleko od psihičkih padova i problema, daleko od gubljenja nade i bacanja u očaj.
Islam je brojnim propisima naredio prevenciju i liječenje. Ahmed i drugi autori Sunena bilježe hadis da su ashabi upitali: O Allahov Poslaniče! Hoćemo li se liječiti kada se razbolimo? On im je odgovorio: Liječite se! Uzvišeni Allah nije stvorio bolest za koju nije stvorio i lijek osim starosti. U drugom hadisu stoji da su neki beduini pitali Poslanika: O Allahov Poslaniče! Hoćemo li se liječiti? On im je odgovorio: Da, Allahovi robovi, liječite se. Islam je proširio područje liječenja na sva moguća sredstva od liječenja tabletama, čajevima, operacijama, i druga priznata medicinska dostignuća. Pored ovoga je preporučio svojim sljedbenicima da se liječe Kur’anom jer je u njemu lijek i učenjem raznih vjerodostojnih dova, kako bi tako ojačali svoje srce i time, uz Allahovu dozvolu ozdravili. Islam uči da postoji lijek za svaku bolest. Poimanje lijekova za određene bolesti se u historiji razlikuje od vremena do vremena i od razvoja određenih lijekova i medicinskih sredstava. Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: Uzvišeni Allah nije stvorio ni jednu bolest a da za tu bolest nije stvorio i lijek, neki ga znaju a neki ga ne znaju, osim jedne bolesti. Koje o Allahov Poslaniče! Smrti! Za primjer bismo mogli navesti primjer iskušenja bolseti Ejjuba, a.s., ali nam vrijeme ne dozvoljava da obradimo i taj kur’anski segment i kazivanje o saburu iskrena vjernika. Ovaj hadis daje veliku nadu sljedbenicima islama da mogu očekivati lijek od svake bolesti bez obzira na opakost dotične bolesti. Ovo je u suprotnosti sa brojnim bolestima danas za koje suvremeni zapadni čovjek vjeruje da nemaju lijeka i odmah po otkrivanju te bolesti pada u očaj i beznađe. Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, a Dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj je 7. listopad. U Hrvatskoj od njega godišnje oboli više od 2300 žena, a rak dojke najčešći je zloćudni tumor koji se javlja kod žena. Ipak, redovitim pregledima (samopregledom, mamografijom, te ultrazvučnim pregledima) ova bolest se može otkriti ranom stadiju što znači i veće šanse za ozdravljenje. Rak dojke rijetko se javlja kod žena mlađih od 20 godina, a rizična skupina su žene između 55-te i 70-te. Ovu  hutbu posvećujemo svim muslimanima da su dužni čuvati svoje zdravlje i brinuti o njemu, te također brinuti kao glave obitelji o članovima svoje obitelji, pa tako i ženskim članicama, suprugama i kćerima. Dakle, možemo kazati da je islam preporučio liječenje na dva fronta i to duhovnom i fizičkom. Samo uz kombinaciju ova dva aspekta čovjeka se mogu postići pravi rezultati u liječenju.

Molimo Allaha da nas ne iskuša bolešću koju nećemo moći podnijeti.