Održana kandidaciona skupština za članove IOM Rijeka

kandidacija_1U petak, 08.10.2010.g. poslije džume namaza u MIZ Rijeka, Grivice br. 6, održana je kandidacina skupština za članove IOM Rijeka. Skupštini je nazočilo 82. osobe, predsjedavajući komisije je bio glavni imam MIZ Rijeka, Hajrudin ef. Mujkanović a članovi komisije bili Ishak Junuzović i Ismet Ilijazi. Rad skupštine je započeo u 13:45 sati nakon učenje ašareta, te uvodnog dijela predsjedavajućeg komisije o načinu predlaganja kandidata te samoj proceduri skupštine. Nakon upoznavanja prisutnih sa radom skupštine, pristupilo se kandidiranju kandidata za buduće članove IOM Rijeka. kandidacija_2Od ukupno prisutna osmadestdva (82) člana, dvadest četiri džematlije predložilo je ukupno tridesetosam (38) kandidata. Nakon predloženih kandidata pristupilo se javnom glasovanju kandidata a rezultati glasovanja su bili da je dvadeset (20) kandidata zadovoljilo uvjete za kandididiranje za članove IOM Rijeka, četvero kandidata nisu dobili nadpolovičnu većinu za članove IOM Rijeka a četiri člana nisu ispunili uvjete predviđene statutom IZ u Hrvatkoj. Od ukupnog broja predloženih kandidata (38) sedam njih nije prihvatilo kandidaturu za buduće članove IOM Rijeka, a troje nije moglo biti na listi za kandidate jer su članovi džematskih odbora pripadajućih džemata MIZ Rijeka i članovi kandidacione komisije. Kandidaciona skupština je završena u 15:45 sati. Kandidacioni skupovi su održani u pripadajućim džematima MIZ Rijeka, džematu Crikvenica, džematu Zamet i džematu Krk.

 

Najvažniji je Članak 5. koji definira predlagatelja i predloženog iz Uputstva za provođenje izborne odluke koju je donio Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj

ČLANAK 5.

Kandidiranje za članove Izvršnog odbora Medžlisa vrši se na kandidacionom skupu, a za kandidata može biti predložena osoba koja je najmanje 5 (pet) godina član I Z i koja uredno izmiruje svoje materijalne obveze.

Predlagati mogu džematlije koji su navršili 18 godina života, a stalno su nastanjeni, odnosno prebivalište im je na području Medžlisa, i ako su za 2009. godinu uredno izmirili svoje materijalne obveze prema Islamskoj zajednici.

Svaki prisutni dže,atlija dakle može predlagati kandidate, a predloženi kandidat ako je prisutan daje svoj pristanak.

Predloženi kandidat uvrštava se na kandidacijsku listu ako dobije većinu glasova prisutnih džematlija i tako utvrđena kandidacijska lista dostavlja se Mešihatu.

Na kandidacionom skupu vodi se zapisnik koji se pohranjuje u arhivi Mešihata.

Predloženi kandidati za potencijalne članove IOM Rijeka budećeg IOM Rijeka za mandat od 2011-2014 godine:

Predloženi kandidat                             Broj dobivenih glasova
Husejn Džananović                                                               49
h. Mujo Isić                                                                                 54
Muhamed Šabanović                                                             48
Esma Halepović-Đečević                                                     31
Husejn Žlibanović                                Nije prihvatio kandidaturu
Aziz Ibrahimi                                                                     60
Nizar Hafiz                                                                         45
Teufik Čočić                                                                       59
Ekrem Budimlić                                                               66
Adnan Duraj                                                                      55
Mustafa Muminović                             Nije prihvatio kandidaturu
Nevejt Čauš                                                                        51
Neđad Tokalić                                                                  72
Edin Hrštić                                                                        72
Samir Ilijazi                                                                        68
Zuhdija Kobilica                                                               65
Medžid Smaili                                                                   63
Admir Rugovac                                   Nije prihvatio kandidaturu
Fari Ibraimovski                                                               52
Ahmet Tipura                                                                     53
Zaid Al-Nemrat                                                                  59
Muhamed Šarbini                                  Nije prihvatio kandidaturu
Rasim Alijagić                                           Nije prihvatio kandidaturu
Mergim Berisha                                                                  37
Suvad Jahić                                                                          68
Munib Purić                                           Nije prihvatio kandidaturu
Ishak Junuzović                                 Član kandidacione komisije
Hidajet ef. Hasanović                     Član džematskog odbora Zamet
Sulejman Gračić                                                                51
Adem ef. Smajić                       Član džemtaskog odbora Crikvenica
Almedina Mujknaović                        Nije prihvatila kandidaturu
Laura Tači                                                                              44
Hedina h. Hrštić                                                                  50
Sabina Pitarević                                                                   58
Nafa Delimehić                                                                     32
Denisa Šabanović                                                                42
Ernedina Adžajlić                                                                38
Sadika Purić                                                                           58

P r e d l o ž e n o     38  k a n d i d a t a    (t r i d e s e t o s a m)

Kandidaciona komisija:

1. Hajrudin ef. Mujkanović, predsjedavajući komisije

2. Ishak Junuzović, član komisije

3. Ismet Ilijazi, član komisije

4. Neđad Tokalić, zapisničar