Održana Konstituirajuća sjednica novog IOM Rijeka

odbor_5U petak 17.12.2010./11. muharrema 1432.h.g. u prostorijama Medžlisa IZ Rijeka, održana je Konstituirajuća sjednica novog saziva Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Rijeka za mandat od 2010.g. do 2014.g., na kojoj je shodno naputku Sabora islamske zajednice u RH, sprovedeno predlaganje i tajno glasovanje za predsjednika, dopredsjednika i tajnika IOM, te kandidiranje članova za Sabor Islamske zajednice u R Hrvatskoj i članove za Sabor Islamske zajednice u BiH. Konstituirajućom sjednicom do izbora novoizabranog predsjednika IOM Rijeka predsjedavao je glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović, predsjedavajući Kandidacione komisije, shodno naputku Mešihata IZ u RH, o održavanju konstituirajuće sjednice novog saziva Izvršnog odbora Medžlisa IZ Rijeka za mandat od četiri godine.  Nakon učenja kur’ana te učenja fatihe svim članovima Islamske zajednice a posebno članovima Izvršnog odbora Medžlisa IZ Rijeka, Hajrudin ef. Mujkanović, se zahvalio članovima na odzivu za Konstituirajuću sjednicu, izrazivši dobrodošlicu i iskrene čestitke svim novoimenovanim članovima IOM Rijeka, ustvrdivši da su na sjednici prisutni svi novoimenovani članovi IOM Rijeka, predložio dnevni red za Konstituirajuću sjednicu novog saziva IOM Rijeka:

  1. Potvrđivanje novoimenovanih članova za IOM Rijeka
  2. Davanje svečane prisege članova IOM Rijeka
  3. Predlaganje kandidata za predsjednika IOM Rijeka
  4. Tajno glasovanje za predsjednika IOM Rijeka
  5. Javno prebrojavnje glasova za predsjednika IOM Rijeka
  6. Predavanje vođenja sjednice novoizabranom predsjedniku IOM Rijeka

odbor_3Nakon potvrđivanja kandidata za novi Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Rijeka, glavni imam, Hajrudin ef. Mujkanović je članovima IOM Rijeka pročitao svečanu prisegu temeljenu na Statutu IZ u Hrvatskoj, prisegnuvši na funkciju IOM Rijeka, da će svojim trudom i zalaganjem u skladu sa kuranom i sunnetom Poslanika, doprinositi  radu i boljitku Islamske zajednice u Hrvatskoj. B i s m i ll a h i r-r a h m a n i r-r a h i m „M i, č l a n o v i   I z v r š n o g   o d b o r a M e dž l i s a   I s l a m s k e    z a j e d n i c e    R i j e k a   p r i s e ž e m o   S v e v i š nj i m   A ll a h o m   dž.š.  da  ć e mo  s v o j u   d u ž n o s t    o b a v lj a t i s v j e s n o   i   s a v j e s n o    po   p r o p i s i m a     u z v i š e n o g    K u r ‘ a n a   i  s u n n e t a  B o ž i j e g   P o s l a n i k a   a.s.,  S t a t u t a   I s l a m s k e z a j e d n i c e   u    H r v a t s k o j   i   d a    ć e m o   u    s v a k o j   p r i l i c i   č u v a t i    i    š t i t i t i   i n t e r e s e    i s l a m a    i   j e d i n s t v a  I s l a m s k e     z a j e d n i c e   u  H r v a t s k o j.  K a  k o   r a d i l i ,  t a k o   n a m   i   B o g   S v e v i š nj i   p o m o g ao .“ Nakon davanja svečane prisege članova IOM Rijeka, Hajrudin ef. Mujaknović je otvorio mogućnost kandidiranja članova IOM za predsjednika, dopredsjednika i tajnika IOM Rijeka nakon čega su tajnim glasovanjem izabrani:

odbor_8

1. Predsjednik IOM Rijeka, h. Ekrem Budimlić

2. Dopredsjednik IOM Rijeka, h. Adem ef. Smajić

3. Tajnik IOM Rijka, Samir Ilijazi

Za predsjednika IOM Rijeka kandidirano je šest kandidata od čega su samo dvojica prihvatila kandidaturu a između njih izabran je novi predsjednik IOM Rijeka. Za dopredsjednika IOM Rijeka predložena su tri kandidata od čega je najveći broj glasova dobio Adem ef. Smajić. Za tajnika IOM Rijeka predložena su dva kandidata a Samir Ilijazi je jednoglasno izabran za tajnika IOM Rijeka.

Za članove Sabora IZ u Hrvatskoj predloženo je ukupno jedanaset kandidata a tajnim glasovanjem izabrani su potencijalni kandidati za članove Sabora IZ u Hrvatskoj.

             h. Suvad Jahić

             Sabina Pitarević 

             Duraj Adnan

             Ismet Ilijazi, prof. 

Za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predloženo je ukupno 5. kandidata a tajnim glasovanjem  kao potencijalni kandidati za članove Sabora IZ u BiH izabrani su:

              h. Hajrudin ef. Mujkanović

              Hidajet ef. Hasanović

Za Izbornu skupštinu za izbor članova Sabora IZ u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koja će biti održana u subotu, 25.12.2010.g. s početkom u 10,00 sati na kojoj će se izabrati kandidati za Sabor IZ u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Medžlis IZ Rijeka a skupštini će predtsvaljati, predsjednik IOM Rijeka, h. Ekrem Budimlić, glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović, tajnki IOM Rijeka i član IOM, Ibrahim Imamović

Sastanak je završen učenjem fatihe svim članovima i odbornicima Islamske zajednice Rijeka.

    Čestitamo novoimenovanom IOM Rijeka kao i izabranim rukovoditeljima IOM u narednom mandatu, uz nadu za dobrim uspjehom i međusobnim razumjevanjem a sve za dobrobit Islamske zajednice Rijeka.

Hajrudin ef. Mujkanović