Održana tribina-Povijest genocida nad Bošnjacima, dr. Smaila Čekića

U petak, 18.02.2011.g. u prostorijama Bošnjačke nacionalne zajednice za PGŽ-u održana je već dugo najavljivana tribina na temu “Povijest genocida nad Bošnjacima”, predavača prof. dr. Smaila Čekića. Dvorana Bošnjačke nacionalne zajednice za Primorsko-goransku županiju je bila popunjena do posljednjeg mjesta. Moderatori tribine su bili predsjendik BNZ-e za PGŽ-i i glavni imam riječki, Hajrudin ef. Mujkanović koji je u svom uvodnom izlaganju još jednom poselamio ugledne goste i musafire zahvalivši se na ukazanoj posjeti između ostalog u rekavši:

Uvaženi prisutni,

Čini mi posebnu čast i zadovoljstvo večeras Vam predstaviti cijenjenog i uvaženog prof. dr. Smaila Čekića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Počašćeni smo što je pred nama čovjek koji je skoro cijeli svoj životni i istraživački vijek posvetio proučavanju zločina nad Bošnjacima na prostorima bivše Jugoslavije a posebno Bosne i Hercegovine. Sretan sam što ću večeras zajedno sa Vama imati priliku poslušati izlaganje prof. Čekića na temu “Povijest genocida nad Bošnjacima”. Tema je interesantna i zbog činjenice da je svatko od nas u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, izgubio nekog svog bližnjeg, a još uvjek ima i onih koje nikada nismo pronašli.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu formiran je 1992.g. sa ciljem da istražuje, proučava i prezentira rezultate istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, među kojima se po ideologiji, politici i praksi ističu zločini u Bosni i Hercegovini na kraju dvadesetog stoljeća: zločin genocida nad bosanskim Muslimanima, odnosno Bošnjacima. Koristeći metode naučnog saznanja i naučnog istraživanja u istraživanju genocida u svjetskim razmjerama, Institut je do sada pribavljao, pribavio, obradio i analizirao, te na sistematičan način izložio i predstavio rezultate naučnih istraživanja široj javnosti, koje je kao validne i vjerodostojne prihvatio i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu. Institut je, također, veoma uspješno organizirao akademske rasprave u formama naučnih konferencija, savjetovanja, naučnih okruglih stolova, debata, seminara i slično, vezanih za historijske, sociološke, pravne, politološke i političke, psihološke i druge aspekte u kojima su zločini s kraja dvadesetog stoljeća predmet proučavanja i naučnih istraživanja brojnih, raznorodnih i raznovrsnih nauka i naučnih disciplina…  No da ne bi previše oduzimao dragocjeno vrijeme našem predavaču, dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o samom predavaču i autoru mnogobrojnih djela…

Biografija prof. dr. Smaila Čekića

Prof. Dr. SMAIL ČEKIĆ je rođen 1953. u Gusinju (Crna Gora). Diplomirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Prištini 1976., magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1980.g.  a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zadru 1990.g., čime je stekao naučni stependoktora historijskih nauka. U periodu 1976-1978. radio je kao profesor historije u Gimnaziji u Prizrenu. Od 1. novembra 1979. do 1. oktobra 1983. radio je u Istorijskom institutu SR Crne Gore u Titogradu. Juna 1985. godine izabran je za asistenta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na predmetu VOJNA HISTORIJA. Od 1984. spoljni je saradnik Instituta za istoriju u Sarajevu. Juna 1990. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu izabran je za docenta na predmetu VOJNA HISTORIJA. Od maja do oktobra 1992. bio je angažiran u Državnoj komisiji za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima na području Bosne i Hercegovine (kao rukovodilac Ekspertne grupe za prikupljanje činjenica).

Oktobra 1992. izabran je za direktora novoformiranog Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu, na čijem se čelu i sada nalazi. Decembra 1994. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu izabran je za vanrednog profesora na predmetu POLITIČKA HISTORIJA. U periodu od 1995. do 1997. na istom fakultetu obavljao je i dužnost šefa Odsjeka odbrane i sigurnosti. Februara 2001. izabran je u zvanje redovnog profesora za predmet HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, čime je stekao najviše naučno-nastavno zvanje. Na istom fakultetu odgovorni je nastavnik na predmetu HISTORIJA RATOVA I GENOCIDA. Od Ureda Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Pedija Ešdauna) 2004.g. imenovan je za člana, a od Vlade Republike Srpske za potpredsjednika Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995, te člana istoimene Radne grupe (januara 2005).

Bavi se proučavanjem savremene političke i vojne historije Bosne i Hercegovine i drugih susjednih država.  Dao je značajan naučni doprinos proučavanju i razvoju historiografije, pogotovu kad je riječ o savremenoj političkoj i vojnoj historiji.  Objavio je više knjiga i drugih naučnih radova, a koji su poznati naučnoj i široj javnosti u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Intelektualno je izrastao u izrazito ozbiljnog, poznatog i cijenjenog naučnog istraživača i pedagoga savremene historije Bosne i Hercegovine. Nosilac je i učesnik u koncipiranju, rukovođenju i realizaciji naučnoistraživačkih projekata, kao i u organizaciji i radu velikog broja naučnih kongresa, konferencija i simpozija, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Dobitnik je više nagrada i priznanja:Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu (2006.g.); Povelje sa zlatnim ljiljanomviše udruženja Općine Vogošća (2007); Nagrade Merhameta (Muslimansko dobrotvorno društvo) – 2008.g.); Zahvalnice Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 (2008); Evropske nagrade za društvena postignuća(2008) – Achen, SR Njemačka, kao priznanje za istraživanje genocida;Zahvalnice Fonda Memorijala Kantona Sarajevo (2009.); Zahvalnica Saveza antifašista i boraca NOR-a u Kantonu Sarajevo (2009.) i Priznanje Kolegija rektora Univerziteta u Sarajevu “za izuzetan doprinos u razvoju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2008./2009. godini” (2009.).

Hajrudin Mujkanović